Newyddion Lleol

Gweld yr holl newyddion a diweddariadau lleol pwysig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.


Nick Hislam Pedwarawd Jas

Nick Hislam Pedwarawd Jas

Dydd Sul Mai 12fed 3yp


Gwerthiant Bethlehem - Datganiad Cyngor Tref Trefdraeth

Gwerthiant Bethlehem – Datganiad Cyngor Tref Trefdraeth

Mae Cyngor Tref Trefdraeth wedi cael gwybod gan yr asiant sy’n delio â gwerthu Bethlehem y bydd yn cael ei werthu mewn arwerthiant. Ni fydd hyn yn caniatau amser i gyngor tref Trefdraeth gyflwyno cais.

Gweler y ddolen ar gyfer datganiad


Cyfarfod Cyhoeddus i Trafod Materion Ansawdd Dwr Afonydd a Mor

Cyfarfod Cyhoeddus i Trafod Materion Ansawdd Dwr Afonydd a Mor Yn Nhrefdraeth a’r cyffiniau.

Neuadd Goffa Trefdraeth

21ain Mawrth, 6-8yh

Dewch i ymuno yn y drafodaeth.


Datblygiad Llety Gwarchod Maes Ingli Cyfarfod Cymunedol

Datblygiad Llety Gwarchod Maes Ingli Cyfarfod Cymunedol

Cyfle i glywed y newyddion diweddaraf am y datblygiad llety gwarchod.

Dewch i weld y dyluniadau cysyniad ar gyfer y datblygiad. Siaradwch â thîm TaiCyngor Sir Penfro a gofyn
unrhyw gwestiynau neu rannu adborth sydd gennych.

Dydd Llun 19 Chwefror 6pm–7.30pm @ Neuadd Goffa Trefdraeth


Mater Baw Cŵn Ar Y Cae Chwarae.

Rydym yn cael problem gyda Baw Cŵn yn y Cae Chwarae.

Mae hyn yn peri pryder arbennig oherwydd bod plant ac oedolion yn defnyddio’r cae ar gyfer chwarae a chwaraeon a gallant ddod i gysylltiad
â baw cŵn sydd ar y gorau yn annymunol iawn ac ar y gwaethaf yn berygl i iechyd.

Cyn gemau pêl-droed mae’n rhaid i bobl sganio’r cae gan godi baw cŵn.


Cyngerdd Nadolig Cymdeithas Gerdd Trefdraeth

Band Pres Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro.

Arweinir gan Ian Wilkinson

Pencampwyr Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol

Mae’r Band yn cynnwys chwaraewyr o Ysgolion Uwchradd Sir Benfro.

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr am 3pm Neuadd Goffa Trefdraeth

Drysau’n agor am 2.30 ar gyfer cyngerdd 3pm

£5 Aelodau/£10 Heb fod yn aelodau


Amika

Amika – dan arweiniad Simmy Singh

Dydd Sul Hydref 29 ain 3 yp

Neuadd Goffa Trefdraeth


Gwyl Fwyd Trefdraeth.

Gwyl Fwyd Trefdraeth.

Hydref 29ain – Tachwedd 5ed

Neuadd Goffa Trefdraeth


Codwr Arian Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth.

Codwr Arian Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth.

Codwr Arian Llyfrgell Gymunedol Casnewydd – Neuadd Goffa Trefdraeth

Disgo 60/70au – Tocynnau £10

Dydd Sadwrn 30ain Medi 7.30 -10.30 yh


Gwaith i baratoi am derfynau cyflymder 20mya

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ledled Cymru, o’r 17 Medi 2023.

Er mwyn paratoi at hyn byddwn yn gwneud gwaith yn eich ardal chi dros y dyddiau nesaf fel y nodir isod.

Bydd hyn yn cynnwys cau lonydd, gosod goleuadau traffig dros dro a defnyddio arwyddion ‘stop/go’.

A487 Trefdraeth ar 24/08/23 a 29/08/23 i 01/09/23


Cyngerdd Cerddorion Ifanc Awst 21ain yng Nghapel Ebeneser.

Cyngerdd Cerddorion Ifanc Awst 21ain yng Nghapel Ebeneser.


Diffibrilwyr yn Nhrefdraeth

Lleoliad Diffibrilwyr yn Nhrefdraeth.


Cymdeithas Gerdd Trefdraeth - Prynhawn o Farddoniaeth

Cymdeithas Gerdd Trefdraeth

Prynhawn o farddoniaeth a cherddoriaeth fyfyriol.

Dydd Sul 23 Gorffennaf am 3 yp

Capel Ebenezer


CHYFLWYNO GOLEUADAU NADOLIG 2023/2024

Mae Cyngor Tref Trefdraeth yn gwahodd partïon â ddiddordeb i dendro am y canlynol:

ATODLEN Y GWAITH SY’N GYSYLLTIEDIG Â CHYFLWYNO GOLEUADAU NADOLIG 2023/2024


Jazzology - Cymdeithas Gerdd Trefdraeth

Jazzology – Cymdeithas Gerdd Trefdraeth

Dathlu Llyfr Caneuon Americanaidd Gwych

Dydd Sul Mai 21 am 3 yp

Neuadd Goffa Trefdraeth


Darparu Toiledau Cyhoeddus yn Nhrefdreath yn y Dyfodol

Ystyriaeth gan Gyngor Tref Trefdraeth yn y Dyfodol Darparu Cyfleusterau Toiled Cyhoeddus ar 27 Mawrth 2023.

Cyfarfu Cyngor Tref Trefdraeth ar y 27ain o Fawrth 2023 a thrafod amryw gyfathrebu/e -byst ynghylch darparu toiledau cyhoeddus yn ardal Trefdreath.

Yna cymeradwywyd llythyr a’i anfon at y bobl berthnasol.

Cliciwch y ddolen i weld y llythyr hwnnw.


Adroddiad Swyddogol o Dwr Cymru

Gweler islaw adroddiad swyddogol o Dwr Cymru ynghylch a digwyddiad carthion a adroddwyd yn ddiweddar.


Gwaharddiad/Cyfyngu Traffig Cerbydau Dros Dro

Mae Cyngor Sir Benfro trwy hyn yn rhoi rhybudd bod y cyfyngiad (au) canlynol
y manylir yn yr amserlen i’r rhybudd hwn yn berthnasol yn ystod y dyddiadau a’r amseroedd a nodwyd.

Feidr Ganol, Trefdraeth – O’i gyffordd â Maes y Cnwce,
I’r gorllewin i bwynt ger yr eiddo o’r enw Maes-y-Werdd


Cymdeithas Gerdd Trefdraeth - Caws, Gwin a Cherddoriaeth

Caws, Gwin a Cherddoriaeth.

Dydd Gwener 17 Chwefror, 2023 am 1815

Neuadd Goffa Trefdraeth


Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro (Cau Ffordd)

Gwahardd Traffig Cerbydol Dros Dro (Cau Ffordd)

Ffordd dosbarth III (C3029) Trefdraeth i Drewyddel

Ffyrdd dosbarth (U3190) ac (U3191)ger Tredrissi


AILDDARGANFOD YR HEN GASTELL, TREFDRAETH

AILDDARGANFOD YR HEN GASTELL, TREFDRAETH

Araith a Diweddariad Prosiect

Neuadd Goffa Trefdraeth
1 Rhagfyr 2022 am 7yp

Clywch sgwrs am y safle gan Ken Murphy,
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.


< class=''>