Ein Tref


Canolfan Croeso

Canolfan Croeso

Yn 2018, ar ôl i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro gau ei Ganolfan Wybodaeth, prynodd Cyngor Tref Trefdraeth yr adeilad drwy Drosglwyddiad Ased Cymunedol.

Mae’r adeilad o’r enw Canolfan Croeso bellach yn gartref i Lyfrgell Gymunedol a Chanolfan Groeso. Mae’r ddau yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i’r gymuned leol, busnesau ac ymwelwyr. Gallwch ddod o hyd iddo gyferbyn â’r maes parcio ar y Stryd Hir.

 

 


Chanolfan Wybodaeth Trefdraeth

Agorwyd y Ganolfan Groeso ym mis Ebrill 2019 ac mae’n meddiannu hanner Canolfan Croeso gyferbyn â maes parcio’r dref. Mae yna wirfoddolwyr cyfeillgar a gwybodus sy’n rhedeg ein gwasanaeth gwybodaeth i dwristiaid ac yn rhannu eu gwybodaeth am Trefdraeth, y teithiau cerdded, ble i fynd, ble i aros, bwytai a beth sy’n digwydd.

Mae’r Ganolfan Groeso hefyd yn darparu gofod hyrwyddo am ddim i’r gymuned ar gyfer busnesau, siopau a bwytai lleol. Mae grwpiau lleol, digwyddiadau, cyfarfodydd a newyddion cymunedol i gyd yn cael eu postio ar yr hysbysfyrddau.

Mae yna ystafell gyfarfod newydd y gall grwpiau bach ei harchebu ac ar gyfer unigolion sy’n cyfarfod â’r Swyddog Grantiau a Phrosiectau, cynghorwyr, aelodau’r Senedd, neu sy’n cael cymorth gan sefydliadau fel Cruise, Cyngor ar Bopeth ac ati.
Mae popeth yn cael ei ariannu a’i gefnogi gan siop sy’n gwerthu llyfrau, mapiau ac ystod eang o gynnyrch, cardiau, gwaith celf ac anrhegion Sir Benfro.

Ar agor 10yb -1yp ond ar ddydd Llun 1-4yp

Cysylltwch – janowilliamsntc@icloud.com


Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth.

Dan fygythiad o gau yn 2016, ffurfiwyd grŵp i achub llyfrgell Trefdraeth a, gyda chefnogaeth Cyngor Sir Penfro, hyfforddwyd gwirfoddolwyr ar sut i redeg y llyfrgell a gweithredu ei system gyfrifiadurol.

Enillodd y grŵp statws elusennol ym mis Mehefin 2016 ac agorwyd Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2016.

Gan symud o’i hen adeilad ym mis Rhagfyr 2018, mae’r llyfrgell bellach yn mwynhau awyrgylch ysgafn, eang Canolfan Croeso, sy’n cynnwys cegin a ystafell gyfarfod at ddefnydd y gymuned. Yn ogystal, mae dau gyfrifiadur ar gael at ddefnydd y cyhoedd.

Mewn lleoliad gwych yn y dref, gyferbyn â’r maes parcio a gyda gwell mynediad, mae’r cyfleuster cyfun hwn yn gaffaeliad mawr i’r dref.
Mae’r grŵp yn gweithredu mewn partneriaeth â CSP, sy’n parhau i ddarparu llyfrau ac offer, ynghyd ag aelod o staff y gwasanaeth llyfrgell am hanner diwrnod yr wythnos. Mae’r gwirfoddolwyr yn gweithio ar system rota, gan sicrhau bod y llyfrgell ar agor am ddau fore ychwanegol.

Mae’r llyfrgell ar agor drwy’r flwyddyn ar yr amseroedd canlynol:

Dydd Llun: 9.30 yb tan 12.30 yp (gwirfoddolwyr)
Dydd Mercher: 12.30 yp tan 6yp (llyfrgellydd CSP)
Dydd Sadwrn: 9.30yb  tan 12.30 yp (gwirfoddolwyr)

Tel: 01437 776651

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli i’r llyfrgell gysylltu â Paddy Davies: paddy17davies@btinternet.com


Newport Memorial Hall

Neuadd Goffa Trefdraeth.

Yn Eglwys y Santes Fair, mae rhestr mewn ffrâm o’r 112 o ddynion lleol a wasanaethodd yn y rhyfel byd cyntaf. O’r rhain, ni ddychwelodd tri deg chwech (bron i 33%). Er cof amdanynt penderfynodd Trefdraeth adeiladu Neuadd Goffa.

Arweiniwyd y prosiect gan yr Henadur J.O.Vaughan a Dr. David Havard, y rhoddodd ei fam y safle ar gyfer yr adeilad. Adeilad haearn rhychiog ydoedd gyda blaen carreg yn costio £2000, ond gwrthodwyd y syniad hwn (mae ein bechgyn yn haeddu gwell) o blaid neuadd garreg draddodiadol.

Gosodwyd y sylfeini yn 1921, a chododd merched Trefdraeth, dan arweiniad Mrs.Tom Evans, arian i ychwanegu llyfrgell ac ystafell ddarllen, i dynnu’r ieuenctid o’r tafarndai. Agorwyd y rhain gan yr Henadur J.O.Vaughan ym mis Mawrth 1923 a chwe mis yn ddiweddarach agorwyd Neuadd Goffa Trefdraeth wedi’i chwblhau gan y Maer newydd F. W. Withington.

Yn ystod gwaith adeiladu diweddar yn y Neuadd Goffa darganfuwyd odyn grochenwaith ganoloesol arwyddocaol o’r 15fed ganrif. Credir mai dyma’r unig enghraifft gyflawn ym Mhrydain. Roedd y darganfyddiadau’n cynnwys jygiau, potiau, teils crib ac offer distyllu. Ariannwyd y cloddio gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn 2017 ac mae’r odyn a’i arteffactau yn cael eu harddangos i’r cyhoedd ar ochr y Neuadd Goffa.

Heddiw, diolch i ymdrechion ‘Herculean’ Mr. Reg Atkinson, mae’r Neuadd wedi dod yn lleoliad cymdeithasol poblogaidd iawn ar gyfer digwyddiadau, cyngherddau, priodasau, ciniawau henoed, gweithgareddau chwaraeon, clwb ieuenctid ac amrywiaeth eang o ddosbarthiadau.