Hanes Trefdraeth


Trefdraeth, Sir Benfro

Mae Trefdraeth yn dref fach ddeniadol a phrysur iawn wrth droed Carn Ingli yng ngogledd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae ar aberfa llawn adar, gyda thraethau ar y naill ochr a’r llall. Mae twyni tywod, rhostir, corstir a choetiroedd hynafol gerllaw a llawer o dafarndai, caffis a bwytai rhagorol.

Mae’n cael ei garu gan bobl leol a’r ymwelwyr sy’n dychwelyd bob blwyddyn. Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn rhedeg ar hyd yr arfordir trwy Drefdraeth ac mae llawer o gerddwyr yn aros yn Hostel Ieuenctid ar eu taith gan gerdded ar hyd llwybr yr arfordir. Mae yna hefyd gwrs golff 18 twll.

 

 

 


Newport Town Ancient Map

Hanes Trefdraeth

Mae Tefdraeth yn cynnwys porthladd hynafol Parrog wrth geg Afon Nyfer. Mae gan y Parrog draethau, gweithgareddau dŵr, bar a bwytai.

Yn wreiddiol roedd anheddiad bach ar aber afon Nanhyfer. Yn ystod Oes Mesolithig neu Ganol Oes y Cerrig (9000-4500 CC) ar lannau Afon Nyfer fe wnaeth y bobl daro fflint i wneud offer hela a physgota. Yn ddiweddarach daeth i gael ei hadnabod fel Trefdraeth – y dref neu’r lle ar y tywod/traeth. Wrth ymyl yr afon yr oedd darn gwastad o dir a elwid Rhyd Barrog, a elwid yn ddiweddarach yn Parrog.

Yn dilyn marwolaeth rheolwr teyrnas y Deheubarth, Rhys ap Tewdwr, cipiwyd ei diroedd gan y Normaniaid. Cipiwyd y rhan fwyaf o Ogledd Dyfed gan Martin de Turribus, a ddaeth yn Arglwydd Kemes cyntaf y Mers. Roedd ei sedd yng Nghastell Nanhyfer, a drosglwyddwyd i’w fab, Robert FitzMartin. Ym 1197, gadawodd mab Robert, William FitzMartin Nanhyfer, sefydlodd Trefdraeth fel prifddinas newydd Arglwyddiaeth Cemaes y Gororau ac adeiladu Castell Trefdraeth.


Er ei atafaelu oddi wrth y Cymry brodorol, arhosodd Trefdraeth o fewn teulu FitzMartin hyd farwolaeth William, yr 2il Arglwydd Martin, a fu farw heb etifedd gwrywaidd yn 1326.

Saif Castell Trefdraeth ar esgair o Garn Ingli sy’n edrych dros Trefdraeth a llawer o’r wlad o amgylch. Heddiw mae’n dŷ preifat, yn ymgorffori waliau’r castell, sy’n wynebu dros y dref, y bae a Môr Iwerddon.

 


Bwrdeistref y Gororau

Mae Trefdraeth yn ymddangos yn amlwg ar fap plwyf 1578 o Sir Benfro fel bwrdeistref y gororau. Ym 1603 roedd yn un o bum bwrdeistref yn Sir Benfro a oruchwyliwyd gan borthladd (cynrychiolydd o’r bobl i sicrhau bod eu dyletswyddau i’r maer a’r gymuned yn cael eu cyflawni). Heddiw mae Trefdraeth yn cadw rhai o arferion y fwrdeistref fel ethol maer, sy’n curo’r ffiniau ar gefn ceffyl bob mis Awst.


Hanes Morwrol.

Mae hanes morwrol hir yn canolbwyntio ar y Parrog. Credir i’r cei gael ei adeiladu yn 1566 a’i fasnachu â Bryste, Gogledd Cymru, Iwerddon. Roedd Trefdraeth yn cystadlu â masnach forwrol Abergwaun.

Er bod y bar peryglus ar draws ceg yr afon yn amharu ar ddatblygiad, cafodd Parrog ei gysgodi rhag y gwyntoedd gorllewinol pennaf gan Ben Dinas a daeth yn ganolfan bwysig ar gyfer llongau masnach, adeiladu llongau a masnachau cysylltiedig.

Rhwng 1760 a 1840 adeiladwyd tua 50 o longau, yn wreiddiol yn defnyddio pren o ystâd Llwyngwair ac yn ddiweddarach yn mewnforio pren o Nova Scotia a’r Baltig. Credir mai’r llong gyntaf a adeiladwyd oedd y sloop 22 tunnell Ann a Mary a adeiladwyd ym 1762.

Y cyfnod prysuraf oedd y 1810au pan lansiwyd 15 o longau. Credir mai’r llestr olaf i gael ei adeiladu yw’r sgwner Martha. Oherwydd y galw am longau mwy a phroblemau gyda’r bar, ni chodwyd unrhyw longau ar ôl 1845 a symudodd rhai adeiladwyr llongau i borthladdoedd sirol eraill.


Gwyddom fod deugain o longau wedi masnachu o Trefdraeth cyn 1875. Ar benllanw, roedd llongau’n clymu wrth waliau’r cei ac ar drai’n dadlwytho ar y traeth, naill ai i mewn i gerti ceffyl neu, ar gyfer rhai llwythi fel calchfaen, trwy ddympio ar y traeth i’w gasglu yn ddiweddarach.

Daethant â glo, brics, pren, gwin, halen a gwano yn ogystal â chalchfaen ac allforio glo carreg, llechi, penwaig, cynnyrch amaethyddol a gwlân. Yn y 1900au, byddai’r Parrog yn dal i fod yn harbwr gweithredol gyda chychod mawr yn dod i mewn ar lanw uchel.


Trefdraeth Heddi.

Wrth i gyfathrebiadau ffyrdd wella a chyda chyflwyniad y rheilffyrdd, gostyngodd traffig y môr. Heddiw mae Parrog yn lle gwahanol iawn ond mae’n dal i ddangos arwyddion o’i hanes, gan gynnwys rhai o hen waliau’r cei a dwy odyn galch gynt. Y dyddiau hyn mae angorfeydd ar gyfer cychod bach, llety gwyliau a bwytai. Ar llanw isel gallwch groesi’r aber ar droed i Traeth Mawr.

O’r Parrog mae dau draeth, cwrs golff ar draws yr afon, clwb syrffio, meysydd gwersylla a hwylio. Mae Clwb Cychod Trefdraeth, gyda bwyty a bar, wedi’i leoli mewn warws sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod pan oedd Parrog yn borthladd prysur.

Mae ffermio yn chwarae rhan fawr ym mywyd Trefdraeth yn bennaf ar sail cnydau llaeth, defaid a bwyd. Mae twristiaeth wedi tyfu i fod yn rhan fawr o’r economi ac mae cyfran helaeth o’r tai bellach yn dai haf.

Mae Trefdraeth yn gymuned fywiog gyda llawer yn digwydd a llawer o fwytai, siopau, tafarndai, orielau, eglwys, capeli, ysgol a marchnad stryd. Mae amrywiaeth anhygoel o ddigwyddiadau, grwpiau cymunedol a gweithgareddau a chroesewir ymwelwyr wrth iddynt ddychwelyd bob blwyddyn i fwynhau a dysgu am y Dref hyfryd hon.