Events Calendar

Previous month Previous day Next day Next month
By Year By Month By Week Today Search Jump to month
DARK SKIES -Turn down the lights!
Saturday 30 March 2019, 08:30pm - 09:30pm
Hits : 296

Turn down the lights and discover the benefits dark skies bring

 

Officers from the Pembrokeshire Coast National Park Authority, Pembrokeshire County Council and Natural Resources Wales are encouraging members of the public, businesses and organisations to join a county-wide effort to reduce light pollution. As well as giving people a clearer view of the dark skies above, reducing light pollution can also benefit wildlife and improve your health.

 

There are eight designated Dark Sky Discovery Sites in the Pembrokeshire Coast National Park. These are some of the best places to experience the night sky, away from areas where the stars are obscured by light pollution, but are easy to access.

Park Authority Health and Tourism Policy Officer, Hannah Buck said: “It is difficult to capture in words the experience that people gain from looking up at the sky on a clear night in a place that is free from light pollution, where the stars and the magnificence of the Milky Way can be appreciated.

“Light pollution not only obscures our ability to see the stars, it also wastes energy which in turn can lead to increased levels of greenhouse gas emissions. This has been proven to have a negative impact on human health and can have significant impacts on wildlife.”

 

Park Authority Biodiversity Officer, Sarah Mellor added: A number of our bat species such as horseshoe bats are very sensitive to artificial lighting and will actively avoid lit areas. Light pollution can completely change their environment and can lead to them abandoning roosts or delaying their emergence from roosts reducing their foraging time. In some cases lighting can even cut them off entirely from the best insect-rich feeding areas.

“Birds can also be affected. The Pembrokeshire islands of Skomer and Skokholm are home to 350,000 pairs of Manx shearwaters. Each year the young emerge from their nest burrows in September to begin their migration to South America. These inexperienced birds are easily put off course by artificial lighting on the mainland and on ships. Each year volunteers help to rescue grounded Manx shearwaters and release them back at sea to continue their journey.”

 

One of the simplest ways to show your support for the effort to reduce light pollution is to take part in Earth Hour, which will see lights across the globe turned off from 

8.30pm-9.30pm on 30 March.

Businesses and landmarks around the world also take part in the initiative, switching off their lights to help make a noise for the Earth Hour movement. For more information on Earth Hour visit www.earthhour.org.

Any local residents, community councils or businesses that would like to know about dark skies or light pollution should contact Hannah Buck by emailing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

To find out more about the Dark Sky Discovery sites in the Pembrokeshire Coast National Park visit www.discoveryinthedark.wales/pembrokeshire.

 

Diffoddwch y golau a gweld manteision yr awyr dywyll

 

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Sir Benfro a Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog aelodau o'r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i ymuno ag ymdrech Cymru gyfan i leihau llygredd golau.

Yn ogystal â rhoi golwg cliriach i bobl o'r awyr dywyll uwchben, gall lleihau llygredd golau fod o fudd i fywyd gwyllt a'ch iechyd hefyd.

Mae wyth Safle Darganfod yr Awyr Dywyll dynodedig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma rai o'r safleoedd gorau i weld yr awyr dywyll, i ffwrdd o ardaloedd lle mae'r sêr wedi'u cuddio gan lygredd olau. Ond maent yn hawdd eu cyrraedd.

Yn ôl Hannah Buck, Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth Awdurdod y Parc: "Mae'n anodd dod o hyd i'r geiriau i ddisgrifio'r profiad mae pobl yn ei gael o edrych i fyny ar yr awyr ar noson glir mewn rhywle sy'n rhydd o lygredd golau, lle mae modd gwerthfawrogi'r sêr ac ysblander y Llwybr Llaethog.

"Nid yn unig mae llygredd golau yn cyfyngu ar ein gallu i weld y sêr, mae'n gwastraffu egni hefyd, sydd yn ei dro yn gallu arwain at lefelau uwch o allyriadau nwyon t? gwydr. Mae tystiolaeth fod hyn yn cael effaith niweidiol ar iechyd pobl ac yn gallu cael effeithiau sylweddol ar fywyd gwyllt."

Ychwanegodd Sarah Mellor, Swyddog Bioamrywiaeth Awdurdod y Parc: “Mae nifer o'n rhywogaethau ystlumod, fel ystlumod pedol, yn sensitif iawn i oleuadau artiffisial ac yn mynd ati i osgoi ardaloedd golau. Gall llygredd golau newid eu hamgylchedd yn llwyr ac achosi iddynt gefnu ar glwydau neu oedi cyn dod allan o'r clwydau, gan leihau eu cyfnod chwilota. Mewn rhai achosion, gall goleuadau eu gwahanu'n llwyr o'r ardaloedd bwydo gorau sy'n llawn pryfed.

"Mae'n gallu effeithio ar adar hefyd. Mae ynysoedd Sgomer a Sgogwm Sir Benfro yn gartref i 350,000 o barau o adar drycin Manaw. Bob blwyddyn mae'r ifanc yn dod allan o dyllau eu nythod ym mis Medi i ddechrau eu hymfudiad i Dde America. Mae'r adar amhrofiadol hyn yn cael eu taflu oddi ar eu trywydd yn hawdd gan oleuadau artiffisial ar y tir mawr ac ar longau. Bob blwyddyn mae gwirfoddolwyr yn helpu i arbed adar drycin Manaw sydd wedi disgyn i'r ddaear a'u rhyddhau yn ôl i'r môr i barhau â'u taith."

Un o'r ffyrdd symlaf o ddangos eich cefnogaeth i'r ymdrech i leihau llygredd golau yw cymryd rhan yn yr Awr Ddaear, a fydd yn gweld goleuadau'n cael eu diffodd ledled y byd rhwng

8.30pm a 9.30pm ar 30 Mawrth.

Bydd busnesau a thirnodau yn cymryd rhan yn y fenter hefyd, gan ddiffodd eu goleuadau i helpu i hybu ymgyrch yr Awr Ddaear. I gael mwy o wybodaeth am yr Awr Ddaear, ewch i www.earthhour.org.

Dylai unrhyw drigolion lleol, cynghorau cymuned neu fusnesau sy'n dymuno cael mwy o wybodaeth am yr awyr dywyll neu lygredd golau gysylltu â Hannah Buck dros e-bost –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I gael mwy o wybodaeth am y safleoedd Darganfod yr Awyr Dywyll ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch iwww.discoveryinthedark.wales/cym/pembrokeshire.

Copyright © 2014 Newport Town Council.
All Rights Reserved
Terms of use | Credits and Acknowledgements